Thông Báo. Niêm yết công khai phiếu xác nhận kết quả đo đạc và biên bản xác định ranh giới, mốc giới tại thực địa thửa đất số 1149, tờ bản đồ số PL4

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA XUÂN

 

 


Số: 13/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                     

      Gia Xuân, ngày 02  tháng 4  năm 2024

 

THÔNG BÁO

Niêm yết công khai phiếu xác nhận kết quả đo đạc và biên bản xác định ranh giới, mốc giới tại thực địa thửa đất số 1149, tờ bản đồ số PL4

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT- BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP  ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Ngày 31/10/2022 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Gia Viễn đã phối hợp với UBND Gia Xuân đo đạc lại hiện trạng thửa đất số 1149, tờ bản đồ PL4, hồ sơ địa chính mang tên người sử dụng đất là ông Đinh Ngọc Tấn (đã chết) là chồng bà Nguyễn Thị Kỳ. Trong quá trình đo đạc đã thông báo cho các hộ liền kề xác định ranh giới, mốc giới, trong đó có hộ bà Trần Thị Thật là chủ sử dụng đất liền kề với gia đình bà Nguyễn Thị Kỳ có mặt tại thực địa cùng thống nhất mốc giới nhưng không ký biên bản xác định ranh giới mốc giới.

Nay Ủy ban nhân dân xã Gia Xuân thông báo việc niêm yết công khai phiếu xác nhận kết quả đo đạc và biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất của bà Nguyễn Thị Kỳ.

* Hồ sơ niêm yết công khai gồm:

- Phiếu xác nhận kết quả đo đạc thửa đất số 1149, tờ bản đồ PL 4 ngày 31/10/2022 đối với thửa đất 1149, tờ bản đồ số PL 4, của gia đình bà Nguyễn Thị Kỳ.

- Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất theo hiện trạng sử dụng đất đối với thửa đất 1149, tờ bản đồ số PL 4, của gia đình bà Nguyễn Thị Kỳ.

 

* Địa điểm niêm yết công khai:

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Gia Xuân;

- Nhà văn hóa thôn Mưỡu Giáp;

- Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã Gia Xuân.

* Thời hạn niêm yết công khai: đủ 15 ngày, kể từ 08 giờ 00 phút ngày 02/4/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 16/4/2024.

Hết thời hạn niêm yết trên nếu chủ sử dụng thửa đất liền kề không ký xác nhận vào biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất và không ai có ý kiến khiếu nại, tranh chấp gì liên quan đến ranh giới, mốc giới thửa đất số 1149, tờ bản đồ PL 4, địa chỉ tại thôn Mưỡu Giáp 1, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình của gia đình bà Nguyễn Thị Kỳ thì ranh giới thửa đất được xác định theo kết quả đo đạc và biên bản xác định ranh giới, mốc giới đã lập./.

Nơi nhận :

- Đài truyền thanh xã (để thông báo);

- Trang thông tin điện tử xã Gia Xuân;

- Trưởng thôn Mưỡu Giáp 1 (để thông báo);

- Lưu: VP, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Bùi Quang Cảnh


  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập