Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

              Công tác kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 

 Sáu tháng đầu năm, UBND xã Gia Xuân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính được 825 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến là 738 hồ sơ chiếm 89,45%, hồ sơ trực tiếp là 87 hồ sơ chiếm 10,55%, hồ sơ giải quyết trước hạn là 81 hồ sơ, hồ sơ giải quyết đúng hạn là 758 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn.

Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp dân được kiện toàn đủ số lượng, có chất lượng, đúng chuyên môn để thực hiện các công việc giải quyết tại Bộ phận một cửa. Hiện nay được bố trí 07 cán bộ, công chức bao gồm: 01 Chủ tịch UBND xã phụ trách chung có trình độ Đại học, 04 công chức chính thức, 02 công chức dự phòng có trình độ chuyên môn Đại học.

Ủy ban nhân dân xã thực hiện hệ thống sổ sách, mẫu biểu và triển khai thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đã được Ủy ban nhân dân xã Gia Xuân ban hành; bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ- CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đã bố trí máy vi tính và trang thiết bị, phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, đã tổ chức niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa những thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu, phí, lệ phí, quy định văn hóa đối với công chức và thời gian giải quyết cụ thể đối với từng lĩnh vực, công việc. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính và thực hiện lịch trực của Bộ phận một cửa, treo biển bộ phận một cửa; biển ghi họ tên của công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để trên bàn làm việc của mỗi công chức để tổ chức, công dân biết. Triển khai thực hiện nghiêm túc và duy trì thường xuyên việc đeo thẻ công chức trong giờ làm việc. Lập hòm thư, danh bạ số điện thoại của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã ở Bộ phận một cửa để công dân góp ý kiến đối với hoạt động, của cán bộ, công chức làm việc ở Bộ phận một cửa. Lập sổ theo dõi việc tiếp nhận và gải quyết các thủ tục hành chính đối với từng lĩnh vực chuyên môn.

Tổng số thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã là 117 thủ tục, trong đó thủ tục mức độ 3 là 29 thủ tục, mức độ 4 là 54 thủ tục.

  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong quý III đảm bảo chất lượng thời gian theo quy định.

Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử: Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP: đã được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện và tập huấn. Tình hình tích hợp dịch vụ công: đã thực hiện giải quyết hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Về công tác tuyên truyền hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 05/KH- UBND ngày 15/02/2022 về công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022. Đã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, trên trang thông tin điện tử của xã. Thông báo lịch trực, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại bộ phận một cửa.

          UBND xã tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong việc cải cách hành chính đối với UBND xã và từng bộ phận chuyên môn. Đã cử Cán bộ và Công chức làm đầu mối thủ tục hành chính gồm: 01 đồng chí PCT UBND xã và 01 Công chức Tư pháp - Hộ tịch. Công khai địa chỉ tiếp nhận các ý kiến phản ánh của công dân và tổ chức về thủ tục hành chính, hòm thư góp ý, sổ theo dõi tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của tổ chức, công dân.

          Cán bộ, công chức được bố trí đủ và đều có trình độ đại học và trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác, có phẩm chất đạo đức tốt. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ được giao trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, hướng dẫn cặn kẽ cho tổ chức, công dân khi đến thực hiện tại bộ phận một cửa, có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc trong thực hiện thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được cập nhật kịp thời, tiếp tục triển khai thực hiện TCVN ISO 9001: 2015./.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập